Börja med dig själv

2010-09-30 @ 14:40:31 Permalink Kunskap Kommentarer (0) Trackbacks ()

http://theshineonhealth.com/web_images/finger_pointing.gif
En Man Gick till Ibn Abbad (Ra) och sa ” ya Ibn Abbas jag vill påbjuda människor att göra gott och förbjuda dom från onska.” Ibn Abbas(ra) sa, ”och har du nått den nivån en?” han sa ” jag hoppas att det är så” Han sa ” om du inte fruktar att bli avslöjad av 3 verser från Allahs Bok,så kan du göra det”. Mannen frågade ”och vilka är de?” Så nämde han versen.

Uppmanar ni andra till fromhet medan ni själva glömmer era [plikter], och samtidigt läser ni Skriften? Vill ni inte använda ert förstånd” (2:44)

och sedan frågade han ” har du praktiserat det som sägs i versen?” Han svarade ”Nej” Ibn Abbas sa då den andra versen:

”TROENDE! Varför säger ni ett och gör ett annat? Det är djupt förhatligt för Gud att era ord inte överensstämmer med era handlingar!”(61:2,3)

efter det frågade han ” har du praktiserat det som står i denna versen?.” han sa ”nej” sedan nämde han den 3 versen som talar om shuaib (aleyhi wa salam)

Det är inte min avsikt att [bakom er rygg] göra det som jag uppmanar er att avstå från” (11:88)

Och så frågade han ”har du praktiserat det som är i denna versen ?” Han svarade ”Nej” då sa Ibn Abbas (Ra) ”Då skall du börja med dig själv”

Tolv Fördelar med tro på Ödet ”Qader” Av Allah

2010-09-30 @ 02:03:41 Permalink Kunskap Kommentarer (0) Trackbacks ()Shaykh Muqbil al-Wadi’i hade sammanställt en 600-sidig bok med titeln ”al-Jami ‘as-Sahih fil-Qadar,” bestående av över 800 berättelser (vers, hadither, och Athar) som hör till Qader av Allah.

Han öppnade boken genom att lista tolv fördelarna med att tro på Qader:

1.-Uppfylla en handling av dyrkan till Allah, för att tro på ödet är ett sätt genom vilket vi dyrkar Allah

2.-stärker sin tro- sedan den som tror på Qader kommer inte vara lätt gungade, och kommer inte att bli upprörd av det som han upplever av hänsyn till sanningen;

3.-tapperhet, mod och fasthet, sedan den som tror på Qader vet att han inte kan dö, utom om dennes utsedda tid har kommit, och att han inte kommer att uppleva utom prov och tester som har förordnats för honom, och han kommer inte att bli upprörd över hans erfarenheter av skada, katastrofer och obehagligheter

4.-Ett Lugn, och ett lättnade på stress och sorg.

5.- Tålamod,
eftersom de som inte tror på Qadar kan köras för att inte tro på Allah, vissa av dem blir galna, vissa av dem får Satanistiska viskningar, och vissa av dem kan drivas till självmord. På grund av detta, är självmord ökat i länder där invånarna inte tror på Qadar, såsom USA, Danmark och Sverige. De flesta av dem som lider av psykiska sjukdomar är de som inte tro på Qadar, eller som har svag tro på Qadar,

6.-Generositet, som den som tror att han inte kommer att bli fattig om inte Allah skrivit detta för honom, kommer att spendera sin rikedom fritt;

7.-uppriktighet, eftersom den troende i Qadar inte kommer att utföra en åtgärd till förmån för folket, eftersom han vet att det inte nytar honom i något som Allah inte har förordnat, precis som de inte kan skada i något som Allah har inte förordnat;

8.- förlitande på, säkerhet i och underkastelse till Allah: (”Säg:” Ingenting någonsin ska hända oss utom vad Allah har förordnat för oss … ””) [at-Tawbah, 51]

9 – Bristande tilltro på spåmän, astrologer, mm inte med att torka damm av gravarna (som önskar välsignelser från dem), göra du’a ”till andra än Allah, eller ägna någon typ av dyrkan till andra än Allah, eftersom han vet att ingen av dessa åtgärder medföra några fördelar som Allah inte vill, eller skada som inte Allah inte vill,

10.- förnöjsamhet och inte är angelägna för Dunya;

11 – ödmjukhet, som om Allah lyfter honom genom några rikedom, status, kunskap, osv, vet han att allt detta är från Allah, och att om Allah vill beröva honom dessa saker vid någon stund, så kan Han Allt.

12.rasande över innovatörerna, som engagera sina egna åsikter i visheten och sharian av Allahs (här är han hänvisar till Qadariyyah, som förnekar att Allah har kontroll över sin skapelse).

['al-Jami' as-Sahih fil-Qadar'; s. 14-15]

Lär Dig Arabiska

2010-09-11 @ 02:52:59 Permalink Kunskap Kommentarer (0) Trackbacks ()”Lär dig arabiska, för det är en del av din religion…”


Det arabiska språkets status inom islâm

Taget ur Iqtidâ´ as-Sirât al-Mostaqîm 2/207,
av Shaykh al-Islâm Ibn Taymiyah

”Vad gäller att man blir van vid att tala ett annat språk än det arabiska, vilket är islâms symbol och Koranens språk, så att det blir en vana i landet, ens familj och hushåll, kompisar, på marknadsplatsen, när man tilltalar representanter från dem som styr landet, andra auktoriteter, eller då man talar till folket av kunskap, så är detta – utan tvekan – makrôh (ogillat). (…)När de tidiga muslimerna begav sig av för att leva i Syrien och Egypten (där människorna talade bysantisk grekiska), och i Irak och Khorasân (där människorna talade persiska), och i Nordafrika (där människorna talade berbiska), så lärde dem människorna i dessa länder att tala arabiska. På detta sätt blev arabiska ett utbrett språk i dessa länder, och alla mäniskor – oavsett om dem var muslimer eller icke-muslimer – talade arabiska. Så var också fallet med Khorasân förr i tiden, sedan blev dem lata och vande sig vid att tala persiska tills detta blev det mest utbredda, och arabiskan glömdes av dem flesta. Utan tvekan är detta makrôh (ogillat).

Det bästa sättet är att bli van vid att tala arabiska, så att de yngre lär sig det i sina hem och skolor, och så att islâms symbol och dess folk råder. Detta kommer att göra det enklare för islâms folk att förstå Koranen, Sonnah och Salafs ord. Det blir då inte som för den som blir van vid att tala ett annat språk, och sedan vill han lära sig ett annat – vilket kommer att kännas svårt. Ni ska veta att vanan vid att tala det arabiska språket har en tydlig och klar påverkan på ens tänkande, beteende och religiösa utövande. Det har också en påverkan på det sätt att man känner sig mer lik dem tidiga generationerna i denna Ommah (nation), följeslagarna och tâbi´în (den generationen efter följeslagarna som inte träffade Profeten,. Att efterlikna dem förbättrar ens tänkande, religiösa utövande och beteende.

Dessutom är det arabiska språket i sig en del av islâm, och att kunna arabiska är något obligatoriskt. Det är en plikt att förstå Koranen och Sonnah, och de kan inte förstås förutom genom det arabiska språket, så det som behövs för att uppnå denna plikt är också obligatoriskt.

Det finns saker som är fard ‘ayn (d.v.s. obligatoriskt för alla individer – ö.a.), och andra som är fard kifâyah (d.v.s. obligatoriskt för bara en del av nationen, så om en grupp har uppnått det så är inte resten av nationen ålagda denna plikt – ö .a.).

Detta är betydelsen av det som återberättas av Abô Bakr ibn Abî Shaybah, som sade: ”’Îsâ ibn Yônos berättade för oss från Thawr från ’Omar ibn Yazîd att ’Omar [ibn al-Khattab] skrev till Abô Môsâ al-Ash’arî , och sade: ’Lär dig Sonnah och lär dig arabiska; lär dig Koranen på arabiska, för det är arabiska.’” [Ibn Abî Shaybah, al-Mosannaf, volym 6, s. 126]

Enligt en annan hadîth återberättad från ’Omar [ibn al-Khattab] , sade han: ”Lär dig arabiska, för det är en del av din religion, och lär dig hur dem avlidnas egendom skall uppdelas, för dessa är delar av din religion.”

Detta påbud som ‘Omar gav, att lära sig arabiska och sharî’ah, kombinerar dem saker som är nödvändiga. För religion inkluderar förståelsen av ord och handling. Att förstå arabiska är vägen till att förstå orden inom islâm, och att förstå Sonnah är vägen till att förstå handlingarna inom islâm.”


Modjâhids åsikt (må Allâh vara barmhärtig med honom):

قال مجاهد : لا يجوز لأحد يؤمن بالله و اليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالماً بلغات العرب

”

Det är inte tillåtet för den som tror på Allâh och Den Sista Dagen (Domedagen – ö.a.) att tala om Allâhs Bok om han inte har kunskap om språken (d.v.s. olika stammars dialekter) bland araberna.”


Följeslagares uttalanden (må Allâh vara nöjd med dem)

Obayy ibn Ka’b sade: ”Lär ut arabiska (d.v.s. arabisk grammatik) så som ni lär ut memoriserandet av Koranen!”

Abô Bakr as-Siddîq sade: ”Att jag läser och glömmer (en del) är bättre hos mig än att göra ett grammatiskt misstag!”

’Omar ibn al-Khattâb gick en gång förbi en grupp bågskyttar som missade sitt mål. Han tillrättavisade dem, och de svarade med att de bara var nybörjare, men de gjorde ett grammatiskt fel i sin svarsfras. Han sade då till dem: ”Sannerligen, era [arabiska] grammatiska fel är tyngre för mig att bära än era fel i bågskytte!”

[Citat från Loghat al-Qor´ân av Abô ’Obâdah Ibrâhîm ibn Mohammad, s. 15-20]


Ett uttalande av Imâm ash-Shâfî’î (må Allâh vara barmhärtig med honom):

Därför är det ett måste att varje muslim skall sträva efter att lära sig arabiska så hårt den kan, så att han kan bära vittnesmål om ash-Shahâdah (trosbekännelsen), recitera Allâhs Bok, och säga de åkallelser som är ålagda honom, så som takbîr (’Allâho akbar’), tasbîh (’Sobhân Allah’), tashahhod (trosbekännelsefrasen i bönen) och andra. Ju mer han lär sig av det språk som Allâh utvalde till att bli profeternas sigills språk (må Allâhs frid och välsignelse vara över honom), och som Han utvalde till att bli språket för Sin Sista Uppenbarelse, desto bättre är det för honom!”

[az-Zarqânî, volym 2, s. 152]


Det är rapporterat att ‘Omar ibn al-Khattâb sade: ”Lär dig arabiska, för det stärker intellektet och ökar ens nobla uppförande.” [al-Bayhaqî, Sho’ab al-îmân, volym 4, s. 187]

Det återberättas också att när han en gång gick runt Ka’bah, så hörde han två män bakom sig som pratade ett annat språk än det arabiska. Han vände sig om och sade: ”Finn ett sätt att lära er arabiska på.” [’Abd al-Razzâq al-San’ânî, al-Mosannaf, volym 5, s. 496]

Det återberättas att Ibn ‘Omar brukade tillrättavisa sina barn handgripligen om de gjorde grammatiska fel. [Tahdhîb al-Tahdhîb, volym 9, s. 292]

Det återberättas att Sho’bah (må Allâh vara barmhärtig med honom) sade: “Lär dig arabiska, för det ökar intellektet.” [Tahdhîb al-Tahdhîb, volym 4, s. 303]

Det återberättas att ‘Atâ´ ibn Abî Rabâh (må Allâh vara barmhärtig med honom) sade “Jag önskar att jag kunde tala arabiska flytande” [d.v.s. utan grammatiska fel] då han var nitton år gammal. [adh-Dhahabî, Siyar A’lâm an-Nobalâ´, i ‘Atâ´ ibn Abî Rabâhs biografi]

Det återberättas att Ibn Shobromah (må Allâh vara barmhärtig med honom) sade: “Män har aldrig klätt sig i något vackrare plagg än [det] arabiska [språket].” [al-Bayhaqî, Sho’ab al-îmân, volym 4, s. 197]Detta inlägg är taget från www.muslim.se